Lokomotion-uutiskirje Nro 2/2021

Havainnekuva teknologiakeskuksesta
Havainnekuva Lokomotion-teknologiakeskuksesta.
Hyvä vastaanottaja,

Kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen! Uutiskirjeessä kerromme tuoreimmat tapahtumat, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen. Toteutuessaan keskuksessa työskentelee satoja henkilöitä moderniin elämään tarvittavien erilaisten kiviainesten tuotantoteknologioiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja myynnissä.

Kaavamuutos etenee

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 27.4. Kaavaehdotus etenee kaupungin hallituksen hyväksymiskäsittelyyn ja sieltä edelleen kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi. Lue kaupungin tiedote asiasta.

Ympäristölupahakemus käsittelyssä

Hankkeen ympäristölupahakemus kuulutettiin nähtäville 5.3.-12.4. Lupaan liittyen jätettiin neljä muistutusta ja neljä lausuntoa. Muistutuksissa oltiin huolissaan mm. rakennustöiden aiheuttamasta tärinästä ja melusta. Palautteessa kiinnitettiin myös huomiota teknologiakeskuksen aiheuttamiin valumavesiin ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittämiseen sekä luontoarvoihin, kuten lähteisiin. Metso Outotec on laatinut vastineet muistutuksiin ja toimittaa ne viranomaisille 11.5. mennessä. Vastineissa kerrotaan mitä toimenpiteitä hanke tekee huoliin vastaamiseksi. Saadun palautteen myötä tehdään lisäselvitys liito-oravia koskien.

Hankkeen tavoitteena on, että ympäristölupapäätös saadaan elokuussa. Luvan saaminen käynnistää alueen maanrakennuksen esityöt, mikä käsittää louhintoja, maansiirtotöitä ja työmaan perustamista. Nämä työt on tarkoitus käynnistää syys-lokakuussa, jos ympäristölupa saadaan.

Rakennuslupahakemus vireille

Lokomotion-hankkeen rakennuslupa ollaan jättämässä toukokuun aikana. Rakennuslupaa varten on tehty selvityksiä aluevalaistukseen ja valosaasteisiin liittyen. Rakennusluvan käsittelyaikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Rakennuslupaa ja kaavamuutosta käsitellään rinnakkain. Hankkeen jatkuminen edellyttää, että molemmista saadaan myönteinen päätös.

Kiinteistökatselmuksia kesäkuussa

Hanke toteuttaa kesäkuun aikana ennakoivia kiinteistökatselmuksia lähialueella (mm. Palokallion asuinalueella, Särkijärven läheisyydessä sekä Lahdesjärven teollisuusalueella). Kiinteistökatselmukset liittyvät alueen syksyllä käynnistyviin maanrakennustöihin, jotka alkavat, mikäli ympäristölupapäätös saadaan. Kiinteistökatselmuksissa on tarkoitus varmistaa rakennusten nykyinen tilanne. Rakennukset katselmoidaan ennen tärinää aiheuttavien töiden alkua sekä niiden loputtua. Louhintatyö synnyttää aina tärinää lähialuilla, minkä vuoksi hanke tekee tärinää varten tarkkailusuunnitelman.

Lähimpiin asuinrakennuksiin asennetaan myös tärinämittarit. Mittareita asetetaan lähialueen kiinteistöihin esim. Palokallion alueella ja Särkijärven suunnalla. Tärinöitä mitataan myös pohjoisen puolella olevissa kaupan kiinteistöissä. Tärinämittauksia suoritetaan kiinteistöjen lisäksi myös hankealueen lähellä sijaitsevasta sähkölinjasta ja kaasuputkistosta.

Kiinteistökatselmuksista ja tärinämittareiden asennuksista lähestytään kyseisten rakennusten omistajia lähempänä toteutusajankohtaa. Katselmusten aikana kiinteistön omistajien on mahdollista kertoa louhintoja ja esirakennustöitä koskevista huolista ja lisätietotarpeista.

Kesäkuun katselmusten lisäksi syksymmällä suoritetaan vielä toteutusta edeltävät kiinteistökatselmukset.

Kaupunki kuljettaa louhetta pois

Akulatinkadun tontilla on Tampereen Infran toteuttamien esirakennustöiden vuoksi suuri määrä kiviainesta. Tampereen kaupunki käynnistää lähiaikoina kyseisen louheen poiskuljetuksen tontilta. Tämä aiheuttaa runsaasti raskasta liikennettä tontin läheisyydessä. Louhe pyritään kuljettamaan pois ennen tontilla tapahtuvia muita mahdollisia rakentamistoimenpiteitä. Kuljetukset jatkuvat alustavan aikataulun mukaan vielä syksyn ajan.

Keväisin yhteistyöterveisin,

Heljo Laukkala
Hankejohtaja
Metso Outotec
Lisätietoja: www.lokomotion.fi

metso-outotec_nettisivuille
MailPoet