Asemakaavamuutos

Metson sijoittuminen Lahdesjärven alueelle edellyttää asemakaavan muuttamista. Kaavamuutoksen tavoitteena on selvittää, onko yrityksen Tampereen nykyiset toiminnot mahdollista siirtää uuteen paikkaan Tampereella. Lisäksi halutaan mahdollistaa toimintojen kehittäminen, jotta yritys voi entistä paremmin palvella asiakkaitaan.

Asemakaavamuutos vahvistettiin

Hankkeen viranomaisasiat ovat edenneet – Lahdesjärven asemakaavamuutos vahvistui joulukuussa 2022 ja tontin omistusoikeus siirtyi Metsolle tammikuun alussa 2023.

Lahdesjärven asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupungin valtuustossa

Lahdesjärven asemakaavamuutos etenee. Kaava hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 14.6.2021. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä täällä.

Lahdesjärven tonttikauppa ja asemakaavaehdotus kaupunginhallituksen käsittelyyn

Tampereen kaupunki tiedotti 12.5., että Tampereen kaupungin ja Metso Outotecin välinen ehdollinen tonttikauppa Lahdesjärven eteläosassa etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sopimus ja yhdyskuntalautakunnassa hyväksytty asemakaavaehdotus käsitellään kaupunginhallituksessa 17.5.2021.

Lue Tampereen kaupungin tiedote asiasta.

Päivitys 21.5.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja asia etenee valtuuston käsittelyyn.

Kaavamuutos etenee

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 27.4.2021. Kaavaehdotus etenee kaupungin hallituksen hyväksymiskäsittelyyn ja sieltä edelleen kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi. Lue Tampereen kaupungin tiedote asiasta.

Lue kaavamuutoksen vaiheista tarkemmin alta:

Yhteistyösopimus

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 16.3.2020 kaupungin ja Metso Minerals Oy:n välisen yhteistyösopimuksen, joka koskee Lahdesjärven eteläosan työpaikka alueen kaavamuutosta. Yhteistyösopimuksella sovittiin asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja periaatteista, kustannusten jakamisesta sekä tulevan tontin luovuttamisesta. Kaupunginvaltuuston antaman velvoitteen ja Tampereen kaupungin ja Metso Minerals Oy:n yhteistyösopimuksen mukaan alueen louhinnasta ja esirakentamisesta vastaa Tampereen kaupunki. Louhintatyöt tekee Tampereen Infra Oy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Tampereen kaupunki julkaisi Lahdesjärven eteläosan, Akulantinkadun, asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 12.3.2020. Kaavaluonnos oli nähtävillä 22.10.-12.11.2020.
Kaupunki tallentaa kaavaan liittyvät aineistot osoitteeseen:
www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8805

Kaavaehdotus nähtävillä 10.12.2020-14.1.2021

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville torstaina 10.12.2020. Ehdotukseen voi tutustua tämän linkin kautta sekä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B. Poikkeustilanteesta johtuen suunnitelmiin tutustumista suositellaan ensisijaisesti internetissä. Kaavaehdotuksen sisältöön voi tutustua myös katsomalla siitä tehtyä esittelyvideota.

Mahdolliset muistutukset valmisteilla olevasta kaavasta tulee toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon 14.1.2021 mennessä. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi, mielipiteessä tulee mainita kaavaa koskeva diaarinumero.

Kaavaehdotus on nähtävillä viiden viikon ajan. Tämän jälkeen saatuun palautteeseen vastataan ja tarvittaessa tehdään teknisluonteisia tarkistuksia. Tavoitteena on saada kaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn helmi-maaliskuussa 2021.  

Kaavaluonnoksesta jätetty palaute luettavissa

Lokakuussa nähtävillä olleesta Akulatinkadun (nro 8805) kaavaluonnoksesta jätettiin viisi mielipidettä ja kahdeksan lausuntoa. Palaute ja siihen annetut vastineet ovat luettavissa osana kaavaehdotuksen aineistoa. Saatu palaute ja mielipiteet käsittelivät mm. hulevesien hallintaa ja vaikutuksia alueen kaupallisiin toimijoihin.

Selvityksiä kaavaa varten

Tampereen kaupunki on teettänyt kaavaluonnosta varten hulevesiratkaisuja, maisema- ja pihaselvityksen sekä viherkerroinlaskemat. Kaavan selvitysaineistoon kuuluvassa liikenne- ja meluselvityksessä on kyse tilannekuvauksesta, jossa on esimerkiksi esitetty tunnistettuja joukkoliikenteen kehittämistarpeita.

Ennen kaavaehdotuksen julkaisua Tampereen kaupungin kaavoitus tarkensi kaavakartalle hulevesimääräystä. Hulevesiselvitystä on täydennetty ELY:n ja kaupungin Ympäristönsuojelun edellyttämällä tavalla. Lisäksi on täydennetty liikenne- ja meluselvitystä.

Eri näkökulmien yhteensovittelua

Asemakaavan muutosprosessit ovat keskenään erilaisia ja muodostuvat omanlaisikseen vuorovaikutteisen ja osallistavan prosessin aikana, johon kuuluu myös mm. vaikutustenarviointi. Kaupunki asettaa omat tavoitteet hankkeen tullessa vireille (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja asemakaavaa valmistellaan yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Lisäksi kaavan osalliset tuovat muutosprosessiin omat painotuksensa ja toiveensa. Lähtökohtana on näiden kaikkien erilaisten näkökulmien yhteensovittaminen mahdollisuuksien mukaan prosessin eri vaiheiden aikana.

Kaavan erityispiirteitä

Akulatinkadun kaavassa on erityistä sijoittuminen moottoritien ja keskuspuiston väliin, eli toisin sanoen melun ja linnunlaulun väliin. Alue on muutaman hehtaarin suurempi kuin lähellä sijaitsevien Ikean ja K-Raudan korttelit yhteensä, joka tarkoittaa, että alueen rakentumisella on huomattava merkitys Lahdesjärven alueen kehittymisen ja alueprofiilin kohottamisen näkökulmasta. Kiinnostavana erityispiirteenä voisi mainita sen, että kyseessä on ensimmäinen Tampereella kaavoitettava teollisuusalue, jossa käytetään viherkerrointa. Ratkaisuilla toivotaan olevan positiivista vaikutusta koko Lahdesjärven alueelle.

Akulatinkadun kaavahanke on konkretisoinut ja edistänyt yrityksen ja kaupungin välistä avointa vuoropuhelua sekä toisiaan tukevaa tiedottamista asemakaavamuutosprosessin etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista vaikuttamisajankohtineen. Metso:Outotec on tämän hankekokonaisuuden osalta uuden suunnan näyttäjä.

Lahdesjärven ja Lakalaivan alueet kehittyvät

Lahdesjärven ja Lakalaivan alueelle suuntautuu Akulatinkadun asemakaavamuutoksen lisäksi myös muita kaavamuutos- ja kehityskohteita, joiden tavoitteena on vahvistaa alueen houkuttelevuutta.

Kaupungin kaavoituksen mukaan kaavamuutos mahdollistaa kaupan alueiden paremman keskittämisen Lahdesjärven alueella. Laajan teollisuusalueen sijoittuminen Akulatinkadulle vahvistaa Automiehenkadun molemmille puolille levittyvän kaupallisen kokonaisuuden kehittämistä. Kokonaisuus jatkuu Lakalaivan puolelle ja mahdollistaa toisiaan tukevien kaupallisten toimijoiden lisääntymisen. Lahdesjärven teollisuusalueiden profiilia nostetaan mahdollistamalla alueelle moderni tuotantolaitos toimistotiloineen. Alueen suunnittelussa tulevat huomioiduksi niin ympäristönsuojelu kuin maisema- ja kaupunkikuvalliset arvot.

Lakalaivan länsiosa kehittyy asumispainotteisena toiminnoiltaan sekoittuneena uuden aluekeskuksen ydinalueena. Lakalaivan itäosa moottoritien varrella kehittyy työpaikka-alueena ja mahdollisesti myös pohjoisosa kehätien varrella. Eteläisiä kaupunginosia palveleva hyvinvointikeskus sijoittuu Peltolammin ja Lakalaivan kaupunginosien välisen rajan tuntumaan Automiehenkadun eteläpuolelle.

Vuoreksen tuntumaan, Särkijärven pohjoispuolella sijaitsevaan Västinginmäkeen sen sijaan on tulossa asumista noin 2 900 uudelle asukkaalle. Alueen kaava on hyväksytty.

Myös alueen teitä kehitetään. Pirkanmaan ELY-keskus suunnittelee valtatien 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamisesta. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun liikenneyhteyksiä. Meneillään olevan ympäristövaikutusten arvioinnin hankevaihtoehdot sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) toteuttamisen välille Tampere–Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä.

Lisätietoa tontista:
Pasi Kamppari, pasi.kamppari(at)tampere.fi
Tonttipäällikkö, Tampereen kaupunki

Tiedustelut kaava-asioissa:
Tampereen palvelupiste
tampereenpalvelupiste (at) tampere.fi
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487, 33101 Tampere
puh. 041 730 8168
avoinna ma-pe klo 9-16