Usein kysyttyä

Yleistä

Mitä teknologiakeskuksessa valmistetaan?

Suunnitteilla olevassa teknologiakeskuksessamme on tarkoitus valmistaa erilaisia korkean teknologian laitteita ja ratkaisuja kiven murskaamiseen ja seulontaan. Näitä ovat mm. erilaiset kivenmurskaimet sekä teloilla liikkuvat murskaus- ja seulontalaitteet.

Katso video Tampereen teknologiakeskuksen toiminnasta täältä.

Mikä on Lokotrack® mobiilimurskain?

Mobiilimurskain on liikuteltava murskain- ja seulontalaitos, jolla murskataan muun muassa kiveä, asfalttia ja rakennusjätettä. Tela-alustaista laitosta on helppo siirtää paikasta toiseen. Metso on mobiilimurskainten uranuurtaja ja yksi markkinajohtajista: suomalaisen Lokotrack® mobiilimurskauslaitoksen tarina alkoi jo vuonna 1985 Tampereella.

Kiinnostuitko? Tutustu Lokotrack-murskauslaitosten historiaan täällä.

Miksi toimintaa ollaan sijoittamassa Tampereelle ja nimenomaan Lahdesjärvelle?

Metso on toiminut jo pitkään Tampereella, ja yhtiöllämme on siellä on toimitilat sekä osaava henkilöstö. Tämä on yksi keskeinen syy, jonka vuoksi olemme jatkamassa toimintaamme Tampereella.

Lahdesjärvi valikoitui useasta vaihtoehdosta hyväksi sijainniksi sekä henkilöstön näkökulmastä että laajemmin raaka-aineiden ja komponenttien sekä valmiiden laitteiden logistiikan puolesta. Tämän lisäksi Tampere perinteisenä teollisuuskaupunkina ja useiden eri tasojen oppilaitosten sijaintipaikkana tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet erilaisiin yhteistyömalleihin sekä mahdollisuuden tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mukaanlukien rekrytoinnin.

Rakentaminen ja toiminta

Kuinka kauan esirakentaminen kestää? Voivatko räjäytykset aiheuttaa vahinkoa lähiseudun taloille?

Metson on tarkoitus käynnistää Teknologiakeskuksen rakennustyöt Lahdesjärvellä 2024. Työt käynnistetään esirakennustöillä eli tontin louhintatöillä, sillä tehtaan toiminta edellyttää, että tontti on tasattu.

Kaikki alueella tehtävät esirakentamistyöt tehdään maanrakennus- ja louhintatöitä ohjaavien asetusten ja määräysten mukaisesti, eikä niistä näin ollen koidu vahinkoa lähiseudun asutukselle. Työn seurantaan liittyy tarkkoja tärinä- ja melumittauksia.

Miten rakentaminen ja toiminta vaikuttavat vesistöön? Miten hulevesien virtaamista huolehditaan?

Hulevesisuunnittelun tavoitteena on, että alueelta pois johdettavien hulevesien laatu on hyvä. Tämä on oleellista erityisesti Särkijärven vedenlaadun säilymisen kannalta.

Virtaamaa hallitaan kohteessa määrällisesti pääosin maanalaisilla putkiviivytysrakenteilla. Pyrkimyksenä on leikata virtaamapiikkejä alueen alapuolisten avouomien eroosion välttämiseksi ja luonnonympäristöjen ja rakenteiden suojelemiseksi. Hulevesien yhtenä hallintakeinona on käytetty hajautusta. Hulevedet puretaan tontilta viidestä eri kohtaa. Kattovedet ja pihavedet käsitellään tontilla erillisinä jakeinaan ja järjestelmä on esitetty toteutettavaksi suljettavaksi poikkeustilanteen varalta.

Hulevesiä on esitetty hallitavaksi laadullisesti paikoitusalueiden biosuodatusrakentein, avoimin ja nurmipeitteisin, osin suodattavin painantein, öljynerottimin, laskeutuksin sekä mm. pitämällä katto- ja pihavedet erillään toisistaan. Hyvin tärkeänä huleveden hallinnan laadunvarmistajana toimii pitkä, vähintään 0,5 km pituinen virtausreitti purkukohdasta luonnontilaisen metsän läpi Särkijärveen. Raskaan liikenteen alueilla sekä varastointialueilla hulevedet tullaan johtamaan öljynerotuksen kautta.

Hulevesien hallinta rakennetaan heti alkuvaiheessa, jotta se palvelee jo teknologiakeskuksen rakennusaikana.

Miten alueen valaistus on hoidettu?

Tarpeetonta valaistusta vältetään ja valaistuksen suuntauksessa pyritään minimoimaan valaistus tontin ulkopuolelle.

Koituuko teknologiakeskuksen toiminnasta meluhaittaa ja jos kyllä, millaista? Entä pienhiukkas-, pöly- ja tärinähaittaa? Louhitaanko tai murskataanko Lahdesjärven kallioperää osana keskuksen normaalitoimintaa?

Tuotantotoiminnan äänet rajataan sisätiloihin eikä niistä ole häiriötä tontin ulkopuolelle. Tontilla tapahtuvat huoltotoimet ja valmiiden koneitten siirrot ja niistä syntyvät varoitusäänet saattavat kuulua tontin ulkopuolle. Tunnistettua jatkuvaa meluriskiä tontin ulkopuolelle ei ole.

Teknologiakeskukseen on suunnitteilla koelaitos, jossa murskataan kiveä tuotekehitystarkoituksiin. Murskaus on lyhytkestoista ja kokonaisuudessaan murskausta kertyy vuoden aikana vain muutamia tunteja. Koemurskaus tapahtuu äänieristettyjen seinien sisällä ja murskauksen pölyt johdetaan suodatinlaitoksen kautta puhdistettuna ympäristöön. Muuta kiven käsittelyä tontille ei ole suunniteltu ja siten toiminnasta ei aiheudu pienhiukkas-, pöly- tai tärinähaittaa tontin ulkopuolelle.

Miten maisema muuttuu? Miltä rakennus näyttää ja onko se hyvin maisemoitu?

Havainnekuvia Metson teknologiakeskuksesta Lahdesjärvellä tämänhetkisen suunnitelman mukaan.

Kehittyvä Lahdesjärvi

Mitä positiivista teknologiakeskus tuo alueelle/Tampereelle?

Metso on tärkeä ja hyvä työnantaja Tampereella työllistäen satoja ammattilaisia. Tarjoamme myös runsaasti harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille. Välillisesti työllistämme alueella merkittävän määrän yhteistyö- ja alihankintakumppaneita sekä teemme tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa.

Onko toiminnalla vaikutusta alueen joukkoliikenteen kehittymiseen?

Tampereen kaupungin kanssa on keskusteltu alustavasti jo kaavoitustyön yhteydessä joukkoliikenteen kehittämisestä alueella, jotta se palvelisi paremmin alueella lisääntyvää työmatkaliikennettä. Liikennöintitarpeita tullaan tarkastellaan tarkemmin hankkeen edetessä.