Ympäristö

Metso suunnittelee Lahdesjärven toimipisteestä teknologiakeskusten globaalia lippulaivaa, ja panostaa erityisesti ympäristöystävällisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin keskuksen kaikessa toiminnassa.

Keskuksen suunnittelun keskiössä ovat hankkeen elinkaaren aikana ympäristöön mahdollisesti vaikuttavat seikat. Tällaisia ovat rakennusvaiheen aikaiset ympäristövaikutukset ja käytönaikaiset vaikutukset (mm. hulevedet, kemikaalit, melu, tärinä, pöly, valo, kuljetukset ja jätteet). Nämä pyritään ratkaiseminen kestävällä tavalla. Teknologiakeskus tulee työllistämään satoja, minkä vuoksi myös työmatkaliikenteen kehittäminen on tärkeä osa tulevan teknologiakeskuksen suunnittelua.

Kaikkia osa-alueita viedään vuorovaikutteisesti eteenpäin nykyisissä suunnitteluvaiheissa, ja vuorovaikutteisuutta jatketaan hankkeen edetessä ja toimintaan siirryttäessä. Alla olemme kuvanneet muutamia keskeisiä suunnittelussa huomioitavia osa-alueita. Ympäristöön liittyviä suunnitelmia täydennetään projektin kuluessa.

Kuvituskuva
Kuva: Richard Alfonzo / Unsplash

Maisema

Alueen maisemaa hallitsevat sulkeutunut metsä sekä alueen pohjoispuolisen teollisuus- ja työpaikka-alueen rakennettu ympäristö. Lähiympäristön huomattavimman maisemaelementin muodostavat maaston kallio- ja maaleikkaukset, joita on muodostunut liikenneväylien ja kortteleiden rakentamisen yhteydessä. Alueen maisemasuunnittelussa hyödynnetään ympäröivän luonnon ominaispiirteitä ja esirakentamisessa syntyviä luonnonkiviä ja humusmaa-aineksia. Alueen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuudet luonnonmukaisten hulevesirakenteiden hyödyntämiseen sekä viherverkoston (mm. viherkatot) hyödyntämiseen hulevesien viivytysrakenteina.

Rakentaminen alueelle edellyttää hulevesien hallintatoimia lehtojen ja vesistön tilaan kohdistuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään kokonaisvesitalouden kannalta merkittäviin suoalueisiin, kosteikkoihin ja laskuojiin, jotka tulee säilyttää kasvullisina alueina.

Melu, pöly ja tärinä

Merkittävin melunlähde lähialueella on valtatie 3. Suunnitellun teollisuustoiminnan merkittävimmät melu-, pöly- ja tärinälähteet ovat lähtöisin alueelle suunnitellusta koemurskauslaitoksesta sekä valmiiden tuotteiden testauksesta. Haittojen minimoimiseksi koemurskauslaitos ja tuotetestaus toimivat niitä varten suunnitelluissa sisätiloissa.

Ekologia

Suunnittelualuetta ympäröivän viherverkon tärkeimpiä osakokonaisuuksia ovat Särkijärven rannat ja Särkijärveen laskevat pienvedet (oja- ja puropainanteet) suojavyöhykkeineen/valuma-alueineen. Lisäämällä lähiympäristöstä suunnittelualueelle ulottuvia vihervyöhykkeitä, voidaan ympäröivän luonnon monimuotoisuutta tukea. Ekologinen suunnittelu on myös edellytys esimerkiksi BREEAM-sertifioinnille.

BREEAM-suunnittelusertifikaatti

Tontin toiminnan laadukkuutta varmistetaan hakemalla kestävän rakennetun ympäristön BREEAM-suunnittelusertifikaattia. BREEAM kiinnittää huomiota mm. rakennuksen energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille osa-alueille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen. Lue lisää sertifikaatista.

Kuvituskuva
Kuva: Dan Stark / Unsplash

Tutustu tarkemmin tehtyihin selvityksiin

Maisema- ja pihasuunnitelma

Asemakaavamuutostyötä varten tontista Akulatinkadun tontista on tehty maisemaselvitys, pihasuunnitelma sekä viherkertoimen koelaskenta. Pihasuunnitelman pääteemana on tontille muuttavan teollisuudenalan ja luonnon yhteiselo. Tehdas ottaa tilansa, mutta kompensoi erilaisilla prosesseilla ja valinnoilla luontoon kohdistuvia vaikutuksia.

Alueelle muuttavan yrityksen tuotteet ja prosessit saavat näkyä maisemassa. Toisaalta alueelle jätetään muistumia siitä, mitä alue on ollut aiemmin. Metsäisestä kallioselännealueesta muistuttavat erilaiset kivenlohkareet ja kalliopaljastumat. Istutettavan kasvillisuuden peruslähtökohtana on dynaaminen ja biotooppipohjainen kasvillisuussuunnittelu, jossa yhdistellään luonnonvaraisia ja vierasperäisiä kasvilajeja, jotka kasvavat samankaltaisissa olosuhteissa ja pystyvät kilpailemaan keskenään. Istutusalueita ei pyritä pitämään staattisina hoitotoimenpiteillä, vaan niillä on lupa muuttua. Tutustu tarkemmin maisema- ja pihaselvitykseen.

Liikenne ja meluselvitys

Selvityksessä arvioidaan Metson Akulatinkadulle siirtymisen liikenne- ja meluvaikutuksia.